AVÍS LEGAL

Tornar a: pàgina principal

Aquestes condicions generals regulen l'ús del servei de l'adreça web BuscoCasa.com que BuscoCasa S.L. (des d'ara BuscoCasa.com), amb domicili a efectes administratius en Parc Bit - Carretera Valldemosa, km 7,4 - Edificio Naorte (Pasarela 18) - Bloque B-3° piso 07120 - Palma de Mallorca (Illes Balears), posa a la disposició dels usuaris d'Internet de forma gratuïta.

L'ús de la web BuscoCasa.com expressa l'acceptació de forma incondicional de les següents condicions i normes d'ús del mateix. L'usuari es compromet a acceptar aquestes condicions cada vegada que accedeixi al servei i a seguir les instruccions que sorgeixin durant l'ús del mateix.

CONDICIONS D'ACCÉS

L'accés a BuscoCasa.com és de caràcter gratuït encara que per a la utilització de determinats serveis és necessària una subscripció i/o el pagament d'un preu.
L'usuari es compromet a fer un ús apropiat i a mantenir en secret el seu nom d'usuari i contrasenya per a accedir al servei i respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització del servei per terceres persones.
BuscoCasa.com es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al servei en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia o a instància d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions o facin un ús il·lícit del servei.

CONFIDENCIALITAT - INFORMACIÓ PERSONAL D'USUARI

Per a accedir a alguns dels serveis és necessari que els usuaris proporcionin prèviament certes dades de caràcter personal. BuscoCasa s.l. es compromet a no distribuir aquestes dades a tercers sense l'expressa autorització de l'usuari.

De conformitat amb l'establert en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informam que totes les dades que ens faciliti s'inclouran en el fitxer automatitzat d'Usuaris del que és responsable BuscoCasa.com. Al facilitar-nos les seves dades, l'usuari declara a Buscocasa.com que són veraços, en la mesura del seu coneixement.
Igualment, Buscocasa.com guardarà aquestes dades amb la finalitat de remetre-li ofertes, mitjançant correu electrònic, de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser del seu interès. L'usuari, i si escau qui ho representi, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació per correu electrònic dirigit a: info@buscocasa.com o mitjançant sol·licitud escrita i signada a Buscocasa.com, Parc Bit - Carretera Valldemosa, km 7,4 - Edificio Naorte (Parcela 18) - Bloque B-3° piso 07120 - Palma de Mallorca (Illes Balears). Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport, i petició concreta de la sol·licitud. En cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

Li informam que el fitxer d'Usuaris de BuscoCasa.com, on estan guardats tots les seves dades, complix amb totes les mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat i seguretat del tractament de les seves dades pel que li garantim la més absoluta seguretat de la informació que ens faciliti.

DRETS D'AUTOR

Aquest lloc web, incloent el text, imatges, contingut, fotografies, icones i gràfics en qualsevol dels seus formats, està protegit per marques, drets d'autor i altres drets legítims registrats, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.
Una part de les imatges utilitzades en aquest lloc web no són propietat de BuscoCasa.com , sinó que són enviades directament per clients del nostre servei. Si alguna d'aquestes imatges estigués subjecta a drets d'autor, o a algun altre tipus de dret que impedeixi la seva publicació en aquesta web, una vegada que la direcció de BuscoCasa.com tingui coneixement provat del fet, procedirà a la retirada immediata de la imatge protegida pels drets pertinents.

RESPONSABILITATS

El contingut de cadascun dels anuncis que BuscoCasa.com oferix ha estat facilitat per les agències immobiliàries i promotores que han contractat el nostre servei, pel que totes les dades mostrades i la veracitat dels mateixos són responsabilitat directa de l'agència o promotora en qüestió.
BuscoCasa.com no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis ocasionats per la interrupció del servei, o per la inexactitud o la falsedat del contingut dels anuncis que apareixen en el portal.
BuscoCasa.com oferix aquest lloc web "tal com és", és a dir, BuscoCasa.com no garanteix expressa o implícitament els elements. Quant al funcionament del lloc web, o la informació, contingut o productes inclosos en el mateix, BuscoCasa.com queda exonerada de qualssevol garanties, incloses, entre unes altres, la garantia d'idoneïtat per a un fi determinat.

CONTINUÏTAT I DURADA DEL SERVEI

La durada dels serveis de BuscoCasa.com tenen caràcter indefinit, no obstant això, BuscoCasa S.L. es reserva el dret d'interrompre'l si ho considera convenient, així com tampoc es responsabilitza de les interrupcions motivades per canvis en el disseny, problemes tècnics, o qualsevol altra raó.

INFORMACIÓ GENERAL

El present Avís Legal, així com qualsevol relació entre vostè com usuari i Buscocasa.com es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència o contingut d'aquest Avís Legal o de les relacions entre l'usuari i BuscoCasa.com, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, es sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca (Espanya). BuscoCasa.com es reserva el dret a la realització de de canvis en qualsevol moment tant en el nostre lloc web com en aquest Avís Legal.

Li recomanem ens visiti amb regularitat per a beneficiar-se de les millors oportunitats.

Per a qualsevol consulta, comentari o suggeriment per favor dirigeixi's al següent e-mail o telèfon:

info@buscocasa.com
Tfno.: 902 319 320

Buscocasa S.L. - C.I.F: B-57085003 - Parc Bit - Carretera Valldemosa, km 7,4 - Edificio Naorte (Parcela 18) - Bloque B-3° piso 07120 - Palma de Mallorca (Illes Balears).

Publicitat

1999-©BuscoCasa s.l. - Portal Inmobiliari - Tots els drets reservats.